مجریان گاز

برای عزیزانی که جزء سازمان نظام مهندسی نیستند . در هنگام ثبت نام پایه را “ورود به حرفه ” گذاشته و رشته را ” مکانیک” انتخاب کرده و در قسمت شماره پروانه و شماره عضویت نظام مهندسی فقط عدد “1” را وارد کنند.

در حال نمایش یک نتیجه

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید