دوره های صلاحیت محاسبات سازه

دوره های صلاحیت محاسبات سازه دوره های صلاحیت محاسبات سازه- انجام محاسبات و طراحی سازه ای ساختمان برعهده شخص حقیقی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراحی ساختمان است که بر اساس پروانه [...]