ارتقا پایه 3به2 صلاحیت محاسبات عمران

ارتقا پایه 3به2 صلاحیت محاسبات عمران ارتقا پایه 3به2 صلاحیت محاسبات عمران-مهندسین عمران دارنده پایه صلاحیت محاسبات می توانند پس از 4 سال از صدور پروانه ی پایه 3 نظام مهندسی خود اقدام به ارتقا [...]