تمدید پروانه ی اشتغال بکار مهندسان

تمدید پروانه ی اشتغال بکار مهندسان تمدید پروانه ی اشتغال بکار مهندسان – برای تمدید پروانه نظام مهندسی، لازم است تا مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، درخواست تمدید پروانه خود را به صورت [...]