تمدید پروانه ی مهندسانی که صلاحیت اجرا دارند

تمدید پروانه ی مهندسانی که صلاحیت اجرا دارند تمدید پروانه ی مهندسانی که صلاحیت اجرا دارند-بخشنامه ی اجباری شدن گذراندن دوره hse برای تمدید پروانه : بدین وسیله اعلام می گردد صدور , تمدید و ارتقا [...]