دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات

دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات دوره های ارتقا پایه 3به2 محاسبات-به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، [...]