دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی

دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی- شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن [...]