سامانه ی تمدید پروانه مهندسان

سامانه ی تمدید پروانه مهندسان   سامانه ی تمدید پروانه مهندسان-آموزش hse يكي از مهم ترين مسائل مرتبط با استقرار سيستم مديريت HSE در سازمان است كه در اين راستا كلاس هاي آموزشي به صورت مستمر در [...]