سایت آموزشی نظام مهندسی ساختمان کشور

سایت آموزشی نظام مهندسی ساختمان کشور سایت آموزشی نظام مهندسی ساختمان کشور-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی [...]