شرایط پذیرش داوطلبان نمرات 48 -49

شرایط پذیرش داوطلبان نمرات 48 -49 شرایط پذیرش داوطلبان نمرات 48 -49-با دستور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی حد نصاب نمره قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان به دلیل شرایط کرونایی کاهش یافت. با توجه [...]