مشروط قبولی نمرات 48 و 49 آزمون مرداد1400

مشروط قبولی نمرات 48 و 49 آزمون مرداد1400   مشروط قبولی نمرات 48 و 49 آزمون مرداد1400-برای شرکت کنندگان آزمون نفراتی که نمرات 48 و 49 را کسب نموده اند به ازای هر کسر نمره باید در یک دوره ی [...]