در مقالات نظام مهندسی

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27

آزمون کارشناسی عمومی ماده 27-اعضای نظام مهندسی جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری برای امور کارشناسی در ادارات شدند.
طبق ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان , وزارتخانه ها , موسسات دولتی ,نهادها , نیرونی نظامی و انتظامی , شرکت های دولتی وشهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه ی خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیرران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

معرفی مهندسان :

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند. نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

 

مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

  1. موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزییات لازم.
  2. تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصص های هر یک از آنان.
  3. محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی.
  4. مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط.
  5. مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
  6. تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده 6 این آیین نامه.
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon