در مقالات نظام مهندسی

دوره مجازی hse مهندسان

دوره مجازی hse مهندسان-

با توجه به ماده 85 قانون کار، برای حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هاو قوانینی الزامی است که
از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین  و
ودر راستای جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار است.

این قانون برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان صدق می کند.

این قانون تبصره ای نیز دارد که بر اساس آن کارگاه های خانوادگی نیز مشمول تمام مقررات این اصل بوده و
موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار می باشند.

همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش بهداشت و درمان مشغول ارائه خدمات می باشند
طبق دستور العملی باید مراکز بهداشتی درمانی که دارای حداقل 25 شاغل باشند،
رئیس یا مدیر مرکز بهداشتی درمانی کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل دهد.

از جمله وظایف مهندسان بهداشت حرفه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

  1. بازرسی فنی محیط کار
  2. اندازه گیری و ازریابی عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی، ارگونومیک و زیست شناسی محیط کار
  3. بررسی روش های متداول کار در کارگاه ها و ارایه روش بهینه
  4. بررسیوسیله های حفاظت فردی و راهنمایی در چگونگی استفاده از آنها
  5. پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی در همه حرفه ها
  6. تشکیل پرونده پزشکی پرسنل و بررسی وضعیت سلامتی آن ها
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon