در مقالات نظام مهندسی

سابقه کار برای پروانه اشتغال به کار مهندسی

سابقه کار برای پروانه اشتغال به کار مهندسی-پروانه اشتغال به کار مهندسی:

 

 • مطابق با ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته های اصلی» یا «رشته های مرتبط» می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
 • مطابق ماده ۱۲۸۷قانون مدنی «پروانه اشتغال» یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

 

فرم متقاضی «پروانه اشتغال»

ماده ۷-متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.

 • 1-  فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» محرز شود.
 • 2ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ۶ این آئین نامه مقرر شده است.
 • 3 ـ گواهی قبولی در آزمون
 • 4 ـ قتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
 • 5ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».
 • 6ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط.
 • 7 ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.
 • 8 ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ارگان های متولی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان:

وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی تقاضای اشتغال به کار با گذشت یک ماه پروانه اشتغال به کار مهندسی را صادر خواهد کرد اما در صورت تکمیل نبودن مدارک فرد ، وزارت راه و شهرسازی نواقص موجود را به صورت کتبی ظرف مدت ۱۵ روز به فرد متقاضی اعلام خواهد کرد.

باید توجه داشت وزارت راه و شهرسازی در برخی از استان ها که دارای شرایط لازم هستند مسوولیت بررسی و تایید مدارک لازم را بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول می کند و در صورت تایید سازمان مدارک برای صدور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

 

درجات پروانه اشتغال به کار
 • پایه ۳
 • پایه ۲
 • پایه ۱
 • ارشد

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

wpChatIcon