ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی

ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی ثبت نام تمدید پروانه نظام مهندسی – طبق مصوب سال 1369 ماده 85 قانون کار , وزارت بهداشت مکلف و متولی بهداشت وسلامت در محیط کارگاه می باشد. وزارت کار متولی و [...]