ارتقاپایه ی صلاحیت محاسبات عمران

ارتقاپایه ی صلاحیت محاسبات عمران ارتقاپایه ی صلاحیت محاسبات عمران-مهندسین عمران  دارای صلاحیت محاسبات پس از گذشت 4 سال از اخذ گواهی پایه 3 پروانه اشتغال وبا گذشت 5 سال از پایه 2 محاسبات میتوانند [...]