ارتقا پایه 3به2 محاسبات عمران

ارتقا پایه 3به2 محاسبات عمران ارتقا پایه 3به2 محاسبات عمران- شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . و مهندسین به شرط قبولی در [...]