سایت آموزشی نظام مهندسی کشور

سایت آموزشی نظام مهندسی کشور   سایت آموزشی نظام مهندسی کشور- در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به کار پایه ۳ می باشد. مهندسانی که دارای این پروانه باشند طبق ماده ۱۱ قانون [...]

ارتقا پروانه نظام مهندسی

ارتقا پروانه نظام مهندسی   ارتقا پروانه نظام مهندسی-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن آزمون، حضور [...]

ارتقا پروانه نظام مهندسی

ارتقا پروانه نظام مهندسی ارتقا پروانه نظام مهندسی – دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی،  دوره‌ها و يا سمينارهاي آموزشی مورد نیاز تمدید [...]