اعتبار قبولی در آزمون نظام مهندسی

اعتبار قبولی در آزمون نظام مهندسی اعتبار قبولی در آزمون نظام مهندسی-یکی ازمهمترین وظایف سازمان نطام مهندسی نظارت بر طراحی واجرای صحیح واصولی ساخت سازها براساس مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد. [...]