دوره ی hse برای تمدید پروانه

 دوره ی hse برای تمدید پروانه   الزام گذراندن دوره ی hse برای تمدید پروانه-با توجه به ماده 85 قانون کار، برای حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هاو قوانینی الزامی است که از [...]