دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی

دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی- شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در آن [...]

بخشنامه شرکت در دوره های ورود به حرفه سال1400

بخشنامه شرکت در دوره های ورود به حرفه سال1400 بخشنامه شرکت در دوره های ورود به حرفه سال1400-پیرو مکاتبات ادارات کل راه وشهرسازی استان ها منضم به درخواست متعدد قبولشدگان آزمون های ورود به حرفه [...]