اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی مرداد1400

اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی مرداد1400   بررسی اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی مرداد1400-آزمون نظام مهندسی معمولا دو بار در سال و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی کشور برگزار می گردد. [...]