تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

تمدید و ارتقاء پایه مهندسی تمدید و ارتقاء پایه مهندسی – مدت اعتبار گواهينامه هاي دوره هاي ارتقاء پايه و سمينارهاي آموزشي از “تاريخ برگزاري به مدت 3 سال” بوده و پس از گذشت اين [...]