تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان

تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان تمدید پروانه ی مهندسان ساختمان- HSE در صنعت نفت، درراستاي توسعه پايدار و کرامت انسان از طريق نگاهي سيستماتيک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ايمني و محيط زيست صنعت [...]