اعتبار دوره های آموزشی نظام مهندسی

اعتبار دوره های آموزشی نظام مهندسی اعتبار دوره های آموزشی نظام مهندسی -شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط قبولی در [...]