دوره های ارتقاپایه شهرسازی

دوره های ارتقاپایه شهرسازی دوره های ارتقاپایه شهرسازی-شرکت در دوره های آموزشی شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط [...]