دوره های ورود به حرفه اجرا و قرارداد

دوره های ورود به حرفه اجرا و قرارداد- عباراتی مانند عقد قرارداد – معامله – عهد وپیمان تغاوت اندک از نظر مفهوم باهم دارند . اما جملگی در یک چیز مشترک اند و آن تراضی است. تراضی یعنی [...]