دوره ی آنلاین تمدید پروانه نظام مهندسی

دوره ی آنلاین تمدید پروانه نظام مهندسی دوره ی آنلاین تمدید پروانه نظام مهندسی – فعاليت هاي بهداشت محيط از قبيل: 1. شناسايي، ارزيابي و کنترل آلودگي هاي هوا، آب و فاضلاب و پسماندها 2.تأمين آب [...]