دوره های ارتقا وتمدید نظام مهندسی

دوره های ارتقا وتمدید نظام مهندسی دوره های ارتقا وتمدید نظام مهندسی- ارتقا پایه مجری برگزاری دوره های ورود به حرفه , تمدید و ارتقاپایه نظام مهندسی ساختمان با مدیریت دکتر مهدی آخوندی   شرایط [...]

دوره ی تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان

دوره ی تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان   دوره ی تمدید پروانه نظام مهندسی ساختمان-دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مقاطع مشخص و به منظور تمدید پروانه های اشتغال نظام مهندسی فهرست دوره‌ها و [...]