دوره ی hse تمدید مهندسان کرج

دوره ی hse تمدید مهندسان کرج دوره ی hse تمدید مهندسان کرج-با توجه به ماده 85 قانون کار، برای حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هاو قوانینی الزامی است که از طریق شورای عالی حفاظت [...]