سابقه کار برای پروانه اشتغال به کار مهندسی

سابقه کار برای پروانه اشتغال به کار مهندسی سابقه کار برای پروانه اشتغال به کار مهندسی-پروانه اشتغال به کار مهندسی:   مطابق با ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارندگان مدرک تحصیلی [...]