سامانه ی آموزش مهندسان استان البرز

سامانه ی آموزش مهندسان استان البرز سامانه ی آموزش مهندسان استان البرز-شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی  برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . ارتقا پایه با [...]