سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر

سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر سایت آموزش نظام مهندسی البرز -مهندس ناظر -مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد با توجه به اسناد و مدارک پیمان در اجرای کار- نظارت [...]