سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه

سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه سنوات مورد نیاز برای ارتقاء پایه – مبنای محاسبه سنوات جهت ارتقا پایه از پایه ۳ به ۲ پس از ۴ سال و از پایه ۲ به یک پس از ۵ سال و از پایه ۱ به ارشد ۶ سال از [...]