شرایط تمدید پروانه ی مهندسان

شرایط تمدید پروانه ی مهندسان شرایط تمدید پروانه ی مهندسان-تمدید پروانه نیازمند به ارائه مدارک عمومی وتخصصی  وپرداخت هزینه مربوط به پروانه هست.تمدید پروانه نظام مهندسی مهندسین هر استان  از طریق [...]