ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران

ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران   ارتقا پایه 2به 1 محاسبات عمران – شرکت در دوره های لازم برای ارتقا و آزمون داخلی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال در رشته ی مهندسی الزامی است . به شرط [...]