مقررات ملی و ضوابط نما

مقررات ملی و ضوابط نما مقررات ملی و ضوابط نما- نمای ساختمان ها چون نمود خارجی هربنا می باشد و سبب این که سازنده ی بدنه شهری بوده و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیطی [...]

نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند. که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط [...]

قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان قوانین نظام مهندسی : قوانین نظام مهندسی ومقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعدی است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت [...]