مقررات ملی و ضوابط نما

مقررات ملی و ضوابط نما مقررات ملی و ضوابط نما- نمای ساختمان ها چون نمود خارجی هربنا می باشد و سبب این که سازنده ی بدنه شهری بوده و در واقع بستر کالبدی شکل دهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیطی [...]