درخواست صدور پروانه

درخواست صدور پروانه درخواست صدور پروانه-ثبت درخواست صدور پروانه طبق جدول زمانی اعلام شده از طریق کارتابل نظام مهندسی قابل توجه قبول شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسان مرداد ماه 1400 : قبول شدگان [...]

نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در تمامی کشور ها قواعدی هستند. که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط [...]