ورود به حرفه اجرا و اخلاق شغلی

ورود به حرفه اجرا و اخلاق شغلی ورود به حرفه اجرا و اخلاق شغلی – هر انسانی به عنوان  یک فرد حقیقی داری اختیار و مسیولیت نسبت به رفتار ها و افعال اختیاری خویش بوده و ملزم به رعایت یک سری آداب [...]

ورود به حرفه اجرا (نقشه های چون ساخت)

ورود به حرفه اجرا (نقشه های چون ساخت) ورود به حرفه اجرا (نقشه های چون ساخت)- نقشه های ازبیلت (چون ساخت) به نقشه هایی گفته می شود که از وضعیت موجود و اجرا شده بنا در هر چهار گرایش معماری سازه و [...]