پروانه اشتغال

پروانه اشتغال پروانه اشتغال-روند اخذ پروانه درعر رشته باآزمون سراسری که توسط سازمان سنجش تهیه و اجرا می شود همراه است. این آزمون ها سالی 2 دفعه بصورت عادی برگزار می کرددکه متاسفانه از قبل اطلاع [...]