پیگیری تمدید پروانه ی نظام مهندسی

پیگیری تمدید پروانه ی نظام مهندسی   پیگیری تمدید پروانه ی نظام مهندسی-پس از قبولی در مرحله ثبت نام آزمون نظام مهندسی ملزم به دریافت پروانه نظام مهندسی می باشند. این پروانه، مانند [...]