پیگیری و صدور پروانه ی نظام مهندسی

پیگیری و صدور پروانه ی نظام مهندسی پیگیری و صدور پروانه ی نظام مهندسی-وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی تقاضای اشتغال به کار با گذشت یک ماه پروانه اشتغال به کار مهندسی را صادر خواهد کرد اما در صورت [...]