کارشناس ماده 27 نظام مهندسی

کارشناس ماده 27 نظام مهندسی: کارشناس ماده 27 نظام مهندسی- درصورتيكه شوراي مركزي، گذراندن دوره هاي بازآموزي علمي و يا عملي مشخصي را براي كارشناسان عمومي يا تخصصي در يك رشته يا گرايش ضروري تشخيص [...]