کلاس مبحث 19 نظام مهندسی البرز

کلاس مبحث 19 نظام مهندسی البرز بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی از مهرماه سال 1402 تمامی مهندسین نظام مهندسی که دارای صلاحیت نظارت عمران یا طراخی و یا نظارت معماری یا دارای صلاحیت طراحی یا [...]