تمدید پروانه ی مهندسان معمار نظام مهندسی

تمدید پروانه ی مهندسان معمار نظام مهندسی تمدید پروانه ی مهندسان معمار نظام مهندسی- بخشنامه ی اجباری شدن گذراندن دوره hse برای تمدید پروانه : بدین وسیله اعلام می گردد صدور , تمدید و ارتقا پایه ی [...]