مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه

مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه مدت اعتبار قبولی آزمون های ورود به حرفه-  آزمون نظام مهندسی معمولا دو بار در سال و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی کشور برگزار می گردد. سوالات این آزمون برای [...]